លោក ទេព ហ៊ុយ មេប៉េអឹមក្រុងក្រចេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ពាក់ព័ន្ធការប្រើអំពើហិ.ង្សាលើឈ្នួលបម្រើ២នាក់ និង ប.ង្ខំអោយក្មេងស្រីទាំង២នាក់ ស៊ីអា.ចម៍ឆ្កែ

លោក ទេព ហ៊ុយ មេប៉េអឹមក្រុងក្រចេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយ ពាក់ព័ន្ធការប្រើអំពើហិ.ង្សាលើឈ្នួលបម្រើ២នាក់ និង ប.ង្ខំអោយក្មេងស្រីទាំង២នាក់ ស៊ីអា.ចម៍ឆ្កែ
👉ឃោរ.ឃៅ អសីលធម៌ និង ថោ.កទាប

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *